Back to top

Podmínky pro veřejnost

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ A PODMÍNKY KURZŮ

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZÁTORA 

Musictime s.r.o., Stříbrný kopec 508, Stráž nad Nisou, 463 03
IČO: 07431406
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ A DODATEČNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZU

Do kurzu je účastník řádně přihlášen, obdrží-li lektor vyplněnou a podepsanou přihlášku a dále má uhrazenou platbu na dané pololetí. K přihlášení je možné využít elektronický formulář dostupný na www.musictime.cz v záložce „přihlášky“ nebo tiskopis přihlášky – lze vyzvednout u lektora. Přihláška odevzdaná v 1. pololetí je platná na celý školní rok, opětovné přihlašování na 2. pololetí není vyžadováno. Jestliže účastník v 2. pololetí do kurzu docházet nebude, prosíme, informujte nás na musictime@musictime.cz.

V případně dodatečného přihlašování do kurzu je postup totožný s výše uvedeným, přičemž výše platby bude od 4. hodiny poměrně upravena, pokud žák/yně zahájí docházku 2. - 3. hodinu, zůstává cena kurzu neměnná. Informace o konkrétní výši platby předá lektor.

3. PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ, ODPOVĚDNOST, BEZPEČNOST

Zajištění bezpečnosti Vašich dětí je pro nás prioritou. Každý náš lektor proto dokládá potvrzení lékaře o způsobilosti práce s dětmi a potvrzení trestní bezúhonnosti. Všichni lektoři jsou interně školeni o bezpečnosti práce, mnozí z nich absolvovali kurz první pomoci.

Přihlášením na kurz zákonný zástupce souhlasí, aby lektor, který je k tomu pověřen, vyzvedl před zahájením kurzu jeho dítě ve školní družině či klubu. Tento souhlas je udělen i pro lektora pověřeného suplováním. 

4. POČET LEKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

V každém školním pololetí je odučeno 15 lekcí v délce 60 min. (u vybraných tanečních kroužků 90 min.). Školní rok končí po odučení 30. lekce. V době státních svátků, prázdnin a prázdnin udělených řediteli/-kami škol kurzy neprobíhají.

5. ZDRAVOTNÍ STAV

Zákonný zástupce podepsáním přihlášky stvrzuje, že jím přihlášené dítě je po fyzické i psychické stránce schopno absolvovat výuku v dětském kolektivu. Dále se zavazuje, že v případě akutního infekčního onemocnění nebude dítě na kroužek dočasně docházet. Pokud má vaše dítě jakékoli fyzické či psychické omezení, neprodleně o tom informujte lektora.

6. ODPADLÁ, ZRUŠENÁ LEKCE

Absence lektora je řešena jeho adekvátním zástupem, pokud ten není možné zajistit, hodina je zrušena s plnou náhradou. Zrušené hodiny v 1. pololetí jsou nahrazeny prodloužením 2. pololetí, případně, umožňuje-li to rozvrh kroužku, je délka jednotlivých lekcí v daném pololetí prodloužena do doby dosažení plné náhrady odpadlých hodin. O náhradním termínu kroužku, prodloužení či zrušení lekcí Vás budeme informovat prostřednictvím sms na telefonní číslo uvedené v přihlášce.

7. ZMEŠKANÉ LEKCE, ZRUŠENÍ KURZU ORGANIZÁTOREM

Pokud účastník z důvodu nemoci zamešká více než 4 po sobě následující hodiny, převedeme odpovídající částku do následujícího platebního období. Podmínkou je písemná žádost doručená na adresu organizátora spolu s lékařským potvrzením. Absence účastníka z jiných příčin není důvodem pro převedení či vrácení platby.

Dojde-li ze strany organizátora ke zrušení kurzu z organizačních důvodů, bude rodičům vrácena platba za kurz v plné výši.

8. ÚHRADA KROUŽKU

Kurz je vždy nutné hradit pololetní platbou. Zákonný zástupce je povinen provést platbu ve dvou splátkách. Za 1. pololetí nejpozději do 31.10. roku, kdy kroužek započal, platba za 2. pololetí musí být provedena do 28. 2. roku následujícího. V případě, že platba nebude včas uhrazena, dítě nemusí být na kroužek přijato. Pokud je kapacita kurzu omezená, upřednostněny budou děti s včasnou platbou. V případě nepřijetí dítěte do kurzu za něj lektor ani společnost Musictime nepřebírá v době konání kurzu odpovědnost.

Platbu za kroužek je možné provést bezhotovostně na č.ú.: 2601494594 / 2010. K úspěšné identifikaci platby je nutné zadat přidělený variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte. Hotovostní platba je omezena pouze na úvodní hodinu, kde bude platícímu vystaven příjmový doklad. Naši lektoři nejsou oprávněni přijímat hotovost, v jiném termínu proto nebude hotovostní platba akceptována.

9. ÚHRADA PO SPLATNOSTI, UPOMÍNKY

Pokud účastník dochází na kroužek a nemá do termínu splatnosti uhrazeno kurzovné, případně navštívil-li 4 a více lekcí, nemá uhrazeno kurzovné a přestalo do kurzu docházet, obdrží zákonný zástupce či dospělý účastník sms, email či dopis s výzvou k úhradě dlužné částky do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy.

Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě či individuální domluvě o úhradě, je pohledávka předána zastupující advokátní kanceláři k dalšímu vymáhání. V tomto případě dojde k navýšení dlužné částky o náklady vzniklé jejím vymáháním. 

Náklady advokátní kanceláře stanovuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A PODMÍNKY TÁBORŮ

 

1. ORGANIZÁTOR PŘÍMĚSTSKÝCH A POBYTOVÝCH TÁBORŮ, HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA

Mgr. Pavel Bernát – Musictime, Stříbrný kopec 508, Stráž nad Nisou, 463 03
IČO: 88555828, DIČ: CZ8606212527
Právní forma: Fyzická osoba podnikající

Organizátor je v případě své nepřítomnosti na táborech zastoupen hlavními vedoucími tábora, kteří jsou organizátorem určeni.

2. ZODPOVĚDNÁ OSOBA

Organizátor předem určí zodpověděnou osobu (vedoucího tábora), který je oprávněn od zákonného zástupce účastníka tábora převzít.

3. PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBOR

Účastníka je na tábor možné přihlásit výhradně na webových stránkách www.musictime.cz. Po vyplnění a odeslání el. formuláře je na uvedenou emailovou adresu odeslána zpráva obsahující přihlášku a platební údaje. Podrobné informace k táborům (táborové propozice) jsou odeslány na uvedený email do 30 kalendářních dnů před zahájením tábora.

4. ÚHRADA TÁBORA

Přihláška se stává závaznou po uhrazení zálohy 500 Kč v případě příměstského a 1000 Kč v případě pobytového tábora. Pokud nedojde k uhrazení zálohy do 14 dnů od přihlášení, bude přihláška automaticky zrušena. Doplatek je nutné uhradit do 30 kalendářních dnů před začátkem tábora.

5. PŘIJETÍ NA TÁBOR

Přijetí na příměstský tábor je podmíněno uhrazením účastnického poplatku a odevzdáním prohlášení o bezinfekčnosti a odchodu dítěte a kopie karty pojištěnce v den nástupu na tábor.

U pobytového tábora je navíc vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který vystaví lékař.

Veškeré potřebné dokumenty jsou ke stažení na stránkách www.musictime.cz u popisu jednotlivých táborů.

6. STORNO POPLATKY

V případě odhlášení účastníka z tábora budou účtovány následující stornopoplatky: Odhlášení do 14 dnů před nástupem na tábor = storno poplatek 20% z ceny tábora. Odhlášení méně než 14 dnů před nástupem na tábor = storno poplatek 50% z ceny tábora. Odhlášení v den nástupu na tábor = storno poplatek 80% z ceny tábora. Pokud by se z důvodu epidemiologické situace tábor nemohl uskutečnit, bude vám vrácena platba v plné výši.

V případě onemocnění účastníka před nástupem na tábor bude rodičům vrácena platba v plné výši, podmínkou je doložení lékařského potvrzení.

V případě onemocnění účastníka v průběhu tábora a jeho další neúčasti je rodičům vrácena poměrná část z ceny tábora za neodchozené dny. Podmínkou je doložení lékařského potvrzení.

7. POJIŠTĚNÍ, BEZPEČNOST

Zákonný zástupce bere na vědomí možné riziko vzniku úrazu v průběhu táborového programu. Všichni účastníci příměstských i pobytových táborů jsou úrazově pojištěni v rámci cestovního pojištění. Pojištění je zahrnuto v ceně tábora.

Na táboře je vždy přítomen zdravotník (lektor) s absolvovaným kurzem první pomoci.

 

8. STRAVOVÁNÍ

V ceně příměstského tábora je zahrnuta dopolední svačina, oběd a celodenní pitný režim. Obědy jsou na tábor denně dováženy smluvním partnerem a vydávány držitelem potravinářského průkazu.

V ceně pobytového tábora je snídaně, oběd, večeře a dvě svačiny. Obědy a večeře jsou teplá jídla denně dovážená z Turnova. Nápoje, nejčastěji ovocné šťávy, jsou k dispozici v krytých nádobách s výpustným kohoutem po celý den.


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“). Zajišťují informační povinnost správce dle čl. 13 Nařízení.

1. TOTOŽNOST SPRÁVCE

Musictime, s.r.o. se sídlem Stříbrný kopec 508, Stráž nad Nisou 463 03, IČ: 07431406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42246 (dále jen jako „správce“).

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Poštovní adresa: Jiráskova 485, 460 06, Liberec, email: musictime@musictime.cz, telefon: 732 836 285

3. ZDROJ A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracované osobní údaje byly správci poskytnuty zájemcem v souvislosti s plněním objednávky volnočasových aktivit. Správce zpracovává následující identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, citlivé osobní údaje: informace o zdravotním stavu resp. zdravotním omezení a ostatní údaje: škola, kterou dítě navštěvuje, školní ročník (třída) dítěte, cookies.

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Ke zpracovávání osobních údajů dochází:

1) Jsou-li tyto nezbytné pro plnění smlouvy mezi správcem a zájemcem dle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR. Jedná se zejména o komunikaci se zákazníkem, typicky informování zákonného zástupce o aktuálních změnách u poskytované služby.

2) K účelu zasílání obchodních sdělení s nabídkami volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé dle čl. 6. odst. 1 písm. a) a f) GDPR. Konkrétně se jedná o nabídky společností Musictime, s.r.o. Stříbrný kopec 508, 463 03, Stráž nad Nisou IČO: 07431406 a Mgr. Pavel Bernát, Stříbrný kopec 508, 463 03, Stráž nad Nisou IČO: 88555828.

3) Z důvodů nezbytných pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany: vymáhání pohledávek, zpracovávání cookies pro analytické účely, podávání vyúčtování poskytovatelům účelových dotací, uzavírání úrazového pojištění v rámci táborové činnosti.

5. DOBA UCHOVÁNÍ ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K uchovávání dochází po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a příslušné legislativy a oprávněného zájmu správce.

Osobní údaje jsou v souladu s oprávněným zájmem správce uchovávny po dobu 3 let. Z důvodu splnění smlouvy po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje udělené na základě souhlasu subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání uděleného souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce tyto bezpečně a bez prodlení zlikviduje.

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně při dodržení všech zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

7. TŘETÍ STRANY S NIMIŽ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLENY

Níže uvedení zpracovatelé jsou příjemcem osobních údajů z důvodu subdodavatelské činnosti. Jedná se zejména o
pojišťovny, školy, česká pošta, a.s., banky, právní kancelář, účetní firma.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně údajů se jedná o následující práva.

- Právo na přístup ke svým osobním údajům.
- Právo na opravu výmaz či omezení zpracování osobních údajů.
- Právo vznést námitku proti zpracování.
- Právo na přenositelnost údajů.
- Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

9. ZÁVĚR

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře uživatel potvrzuje, že se s podmínkami ochrany osobních údajů seznámil a přijímá je v plném rozsahu. S těmito podmínkami uděluje uživatel souhlas zaškrtnutím souhlasu, který je součástí internetového formuláře.

Výše uvedené podmínky vcházejí v platnost počínaje dnem 25. 5. 2018